gˎw
1K 23.32u
1E~1
77,000
gˎw
1K 17.28u
0E~1
78,000
gˎw
1LDK 43u
1E~2
150,000
gˎw }V 1K gˎw }V 1K gˎw }V 1LDK