Vgˎw
2DK 48.6u
1E~2
127,000
gˎw
2K 36.31u
1E~1
106,000
gˎw
2LDK 55.18u
1E~1
145,000
gˎw }V 2DK gˎw }V 2K gˎw }V 2LDK