gˎw
1K 17.28u
0E~1
76,000
gˎw
1K 17.39u
0E~1
55,000
gˎw
1K 24.65u
1E~3
77,000
gˎw }V 1K gˎw Ap[g 1K gˎw }V 1K