gˎw
1DK 27u
0E~1
83,000
gˎw
1K 17.28u
1E~1
80,000
gˎw
1K 21.6u
2E~2
58,000
gˎw }V 1DK gˎw }V 1K gˎw }V 1K