gˎw
2K 36.31u
1E~1
106,000
gˎw
3LDK 59u
1E~2
145,000
gˎw
1K 32.8u
1E~2
120,000
gˎw }V 2K gˎw }V 3LDK gˎw }V 1K