gˎw
1K 30.8u
1E~2
120,000
gˎw
1K 27.38u
1E~1
75,000
gˎw
1K 17.28u
1E~1
78,000
gˎw }V 1K gˎw Ap[g 1K gˎw }V 1K