Vgˎw
1K 17.39u
1E~1
47,000
VύXgˎw
2LDK 55.23u
1E~1
194,000
Vgˎw
1K 23.23u
1E~1
74,000
gˎwAp[g gˎw}V gˎw}V
Vgˎw
1DK 24.84u
0E~1
55,000
VύXgˎw
2LDK 52.98u
0E~1
142,000
Vgˎw
1K 18.63u
0E~0
72,000
gˎwAp[g gˎweXnEX gˎwAp[g
Vgˎw
1K 24.5u
1E~1
74,000
VύXgˎw
2DK 39.74u
1E~1
114,000
Vgˎw
1K 25.2u
0E~1
77,000
gˎwAp[g gˎwAp[g gˎw}V
Vgˎw
1DK 30.52u
1E~1
80,000
VOw
1R 13.5u
0E~1
40,000
Vgˎw
2DK 43.8u
1E~1
103,000
gˎw}V ̓OwAp[g gˎw}V
Vgˎw
1K 19.87u
0E~1
50,000
Vgˎw
2LDK 46.72u
0E~1
96,000
Vgˎw
1K 21.6u
1E~1
75,000
gˎwAp[g gˎwAp[g gˎw}V