gˎw
1R 12.15u
0E~0
59,400
gˎw
1K 24.65u
1E~3
77,000
gˎw
1R 17.25u
0E~1
55,000
gˎw }V 1R gˎw }V 1K gˎw }V 1R