gˎw
2LDK 50u
1E~1
135,000
gˎw
1K 24.8u
1E~1
80,000
gˎw
3K 55u
1E~2
115,000
gˎw }V 2LDK gˎw }V 1K gˎw }V 3K